Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bełżec

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej sposobu ustalenia opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

POBIERZ ANKIETĘ TUTAJ

Ankieta jest związana ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Nowa regulacja prawna, wprowadzając zupełnie nowatorskie rozwiązania, całkowicie zmieniła obowiązujący dotychczas porządek.

Obecnie również w naszej gminie prowadzone są prace nad projektem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013 r. Będzie on polegał na tym, że gmina stanie się odpowiedzialna za odbieranie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości. Wykonawca zostanie wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na gminie, która będzie również pobierała od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina musi dokładnie oszacować koszty funkcjonowania systemu. Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Wysokość stawki oraz sposób jej obliczania zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy. Spośród wskazanych poniżej metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być wybrana tylko jedna. Jej wybór stanowi istotny element wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, ma również pomóc sprawiedliwie naliczać opłaty.  Każda         z określonych  metod ma swoje wady i zalety.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty. I tak opłata ta może być naliczana od :
–  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
–  ilości zużytej wody na danej nieruchomości,
–  powierzchni lokalu mieszkalnego,
–  może również zostać określona jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego.

Wykonując obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami doskonale zdaję sobie sprawę, że jego skutki dotyczyć  będą nas wszystkich. Bardzo ważne zatem znaczenie, będzie miała dla nas, opinia Państwa w tej sprawie, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze jednej z w/m metod, pragnę stworzyć możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie wszystkim mieszkańcom naszej gminy. W tym celu przygotowana została ANKIETA dostępna: na stronie  www.belzec.pl  w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5 pokój nr 15

Poprzez wypełnienie ANKIETY będziecie Państwo mogli wskazać w niej sposób proponowanego naliczania przyszłych opłat, który według Was będzie najlepszy i najsprawiedliwszy. Chciałbym, abyście mieli Państwo istotny wpływ na proponowane rozwiązania. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w sondażu.

Wypełnioną ANKIETĘ  proszę zwrócić w terminie do 30 listopada 2012 r. do:
Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pokój nr 15
przesłać na adres e-mail: gmina@belzec.pl
lub adres pocztowy  Urzędu Gminy, ul.Lwoska 5, 22-670 Bełżec

                                                                                                                  Z  podziękowaniem:

Andrzej Adamek
Wójt Gminy

Obchody Gminnego Dnia Niepodległości

Listopad to czas zadumy, smutku, wspomnień i pamięci o tych, którzy zakończyli historię swojego ziemskiego życia. Ale jest to jednocześnie czas radości, chwały, wspomnień i pamięci bohaterskich czynów Polaków, którzy walczyli o wolność, polskość i ocalenie dziedzictwa narodowego.

Święto Odzyskania Niepodległości to Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.
Z okazji tego święta, podobnie jak w wielu miejscowościach w Polsce, tak też i w Bełżcu w niedzielę 11 listopada odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. W programie było złożenie wieńców. Oddano również cześć poległym w obronie kraju przy Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się część artystyczna przygotowana przez zespoły Marase, Kapelę Bełżecką oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Odsłonięto Pomnik Poświęcony Romom i Sinti

W piątek, 26 października 2012 r., w podworskim parku „Lipki” w Bełżcu, odsłonięty został pomnik poświęcony Romom i Sinti (to pokrewna grupa etniczna), ofiarom założonego w 1940 r. przez hitlerowców obozu pracy.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00. Przybył na nią przedstawiciel prezydenta Bronisława Komorowskiego – Henryk Wujec, doradca prezydenta do spraw społecznych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentowała Małgorzata Różycka. Lubelski Urząd Wojewódzki reprezentował Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Mariusz Kucharek. Wydział Spraw Społecznych i Cudzoziemców przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim reprezentowali Marzena Lipert i Krzysztof Gawron. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim reprezentowali Stanisław Cisło, sekretarz powiatu i Janusz Frykowski, dyrektor Wydziału Oświaty.
Do Bełżca przybyli także przedstawiciele muzeów. Muzeum Okręgowe w Tarnowie reprezentowali Natalia Gancarz i i zastępca dyrektora Adam Bartosz. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie reprezentowali zastępca dyrektora Danuta Olesiuk i Robert Kuwałek. Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu reprezentowali jego kierownik Tomasz Hanejko i Ewa Koper. Komisarz Wojciech Bobko reprezentował Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim. Państwową Straż Pożarną w Tomaszowie Lubelskim reprezentował mł. bryg. Andrzej Mandziuk. Major Straży Granicznej Leszek Surmacz, komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem reprezentował tę instytucję.  Natomiast Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w RP reprezentował Jan Korzenowski.
Na uroczystość przybyły również Władze Gminy oraz Rady Gminy, młodzież szkolna i mieszkańcy Bełżca. Aktu odsłonięcia Pomnika dokonali Henryk Wujec doradca prezydenta RP i Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec.
Po uroczystości otwarcia pomnika, w Muzeum Miejscu Pamięci w Bełżcu, odbyła się konferencja na temat zagłady Romów w czasie II wojny światowej.
Pomnik postawiono m.in. dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.