Zapytanie ofertowe na organizację Jarmarku Świętego Wawrzyńca 2014

Zapytanie ofertowe na organizację imprezy plenerowej

w ramach projektu:

„Jarmarku Świętego Wawrzyńca – Jarmarku Kolorów i Smaków”

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 665 21 20

Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega ustawie zgodnie z art. 4. pkt 8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

9 i 10 sierpnia 2014 r., Stadion Sportowy w Bełżcu, ul. Zamojska 14.

Opis przedmiotu zamówienia

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania imprezy zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy. Szczególnym zakresem organizacji imprezy jest w szczególności:

− wydruk plakatów 300 sztuk w pełnym kolorze w formacie A2,
− wydruk zaproszeń 100 sztuk w pełnym kolorze formatu A6,
− montaż sceny zadaszonej o wymiarach 10×10 z obsługą i transportem na dwa dni imprezy,
− nagłośnienie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− oświetlenie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− wieczorna zabawa z zespołami przez dwa dni imprezy w godz. 20.00 – 2.00
− występ kapeli ludowej z Ukrainy
− występ zespołu muzycznego
− występ zespołu rozrywkowego
− występ gwiazdy wieczoru, zespołu prezentującego muzykę disco – dance (godzinny koncert + bisy) wraz z opłatą ZAiKS
− pokaz profesjonalnej grupy tanecznej
− blok dla dzieci
− zapewnienie przynajmniej czterech pokazów ginących zawodów – wikliniarstwo, wycinanka ludowa, garncarstwo:
− przygotowanie stoisk z wyrobami rękodzielniczymi i innymi pokazami twórczości ludowej
− przygotowanie stoisk z tradycyjnymi potrawami regionalnymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie LSR
− występy zespołów śpiewaczych z tradycyjnymi ludowymi przyśpiewkami podczas dwóch dni imprezy
− przygotowanie stoiska promującego i ukazującego lokalne walory turystyczne obszaru LSR
− przygotowanie stoisk i zabezpieczenie nagród podczas konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Roztocze Tomaszowskie na potrawy z ziemniaka.
− zabezpieczenie jarmarku przez profesjonalna firmę ochroniarską – ochrona przez grupę 15 ochroniarzy w godz. 20.00 – 2.00. przez oba dni imprezy oraz ochronę imprezy przez 3 ochroniarzy w sobotę 9 sierpnia 2014 od godz. 17.00 do godz. 20.00 i w niedzielę 10.08.2014 od godz. 14.00 do godz. 19.00.
− zabezpieczenie medyczne imprezy
– zabezpieczenie sanitarne imprezy

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wojciech Stepaniuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, tel 84 6652120, 790546138, gok.belzec@gmail.com

Sposób przygotowania oferty

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta może zostać złożona w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, faks 84 6652337.
Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013 roku o godz. 15:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

Tryb i termin wyboru oferty:

Wyboru oferty dokona powołana Komisja w terminie do 30 września 2013 roku. Wyniki wyboru oferenta zostaną podane na stronie internetowej www.gok.belzec.pl

Jarmark Św. Wawrzyńca 10 – 11 sierpnia 2013 r.

plakat

Zapowiedź dźwiękowa imprezy:

      1. BELZEC

zawody

ŚWIĘTO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO !!!

Choć od pierwszych wyborów samorządowych minęły 23 lata, choć biorą w nich udział miliony z nas, a dziesiątki tysięcy wchodzą do władz samorządowych, nadal o samorządowcach zdarza nam się mówić „oni”.

Zmieńmy to! To my wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową! Zapraszamy do zorganizowania u Siebie Święta Samorządu Lokalnego. www.maszglos.pl

Rada sołecka społeczności wsi Brzeziny zaprasza :

Radnych do pełnienia dyżuru podczas Jarmarku Św. Wawrzyńca W Bełżcu w dniach: 10 sierpnia 2013 r. w godz. 16.30 – 18.30 oraz 11 sierpnia 2013 r. 14.30 – 16.30
Mieszkańców do rozmów z radnymi (na tematy dotyczące naszej gminy).
W tym celu przygotujemy specjalne miejsce, które będzie oznakowane, każdy mieszkaniec będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z radnym…
Zapraszamy również mieszkańców naszej gminy do wspaniałej zabawy:
gry o nazwie DRABINA PARTYCYPACJI w wyniku której powstanie diagnoza naszej społeczności. (Diagnoza jest dzisiaj bardzo często potrzebna podczas pisania projektów; zależy nam na wiarygodnej diagnozie; dlatego zachęcamy mieszkańców tych młodych i tych w sędziwym wieku). W sobotę 10 sierpnia o godz. 16.00 podczas Jarmarku Św. Wawrzyńca W Bełżcu
W sobotę 10 sierpnia quiz samorządowy. Do wygrania upominki.

Półkolonie 2013 – przeżyjmy to jeszcze raz

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Stowarzyszeniem „Nowe Miasto” z Bełżca wspólnie zorganizowali półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Bełżec ale i nie tylko. Było wiele gier i zabaw, grill
i wycieczki.

Półkolonie trwały od 15 do 26 lipca br. Wiele zajęć odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto dzieci wyjeżdżały na trzy wycieczki: na basen w Kolonii Łaszczówka, do Zamościa i do Siedlisk, gdzie odwiedzili muzeum skamieniałych drzew. Grupa uczestników półkolonii liczyła 20 osób. Dzieci miały możliwość skorzystania codziennie przez czas trwania półkolonii z dwóch posiłków, drugiego śniadania oraz obiadu, które przygotowywała Pizzeria NOWA w Bełżca. Nad całością czuwały opiekunki ze Stowarzyszenia „Nowe Miasto” Regina Kęczkowska i Karolina Komadowska. Dużo pomocy przy opiece nad dziećmi wnieśli też Karolina Zdżalik oraz Mateusz Krawczyk.
Na koniec półkolonii wszyscy jej uczestnicy otrzymali wyprawki szkolne ufundowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Warto obejrzeć galerię zdjęć z tego wydarzenia.