Nowe wyposażenie Galerii Cerkiewka

loga1Galeria Cerkiewka mieszcząca się w Cerkwi Św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu wzbogaciła się o nowe wyposażenie, w ramach projektu pod tytułem „Galeria Cerkiewka” – atrakcją turystyczną, który realizował Gminny Ośrodek Kultury
w Bełżcu. Jego celem jest rozwijanie turystyki na obszarze LSR oraz poprawa atrakcyjności obiektu pełniącego funkcję turystyczną.

W ramach wspomnianego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania polegające głównie na zakupie wyposażenia Galerii Cerkiewka. Na liście zakupów znalazły się stoły okrągłe i prostokątne, które posłużą jako meble, na których wystawiane będą eksponaty w trakcie wystaw czasowych. Zakupiliśmy też sześć szklanych gablot z podświetleniem, które oczywiście będą służyły do zaprezentowania eksponatów. Na liście zakupów znalazły się również sztalugi. Te posłużą jako podstawy do zaprezentowania obrazów, tudzież będą pomocne malarzom w trakcie plenerów malarskich. Zakupiliśmy rzutnik multimedialny wraz z ekranem. Galeria Cerkiewka jest dogodnym miejscem do zorganizowania różnych prelekcji historycznych, a rzutnik wraz z ekranem są pomocnym narzędziem podczas tego typu wykładów. Zakupiliśmy także stojak na foldery, ulotki i mapy. Na wyposażeniu Galeria Cerkiewka znalazły się też reflektory wystawiennicze oraz ledowa rampa oświetleniowa, która pozwoli odpowiednio podświetlić eksponaty podczas wystaw. Zakupiliśmy również podstawki na opis eksponatów oraz panel modułowy, który pozwoli na efektowniejsze prezentacje wystawiennicze. Na wyposażeniu galerii znalazł się także aparat fotograficzny, który pozwoli dokumentować wydarzenia, które odbędą się w Galerii Cerkiewka. Ponadto przed cerkwią zamontowana została tablica informacyjna, na której będą wywieszane informacje o aktualnych wydarzeniach i wystawach.

Projekt realizowany był dzięki LGD Roztocze Tomaszowskie w ramach: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Występ barda Andrzeja Kołakowskiego

19 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu wystąpił Andrzej Kołakowski, pochodzący z Gdańska bard. Przedstawił on program „Oskarżeni o wierność”
w ramach uroczystości 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

Koncert rozpoczął się przywitaniem gościa przez dyrektor GOK Agnieszkę Kozyra. Następnie Andrzej Kołakowski zaśpiewał kilkanaście piosenek swojego autorstwa na temat wolności. Jego koncert był też lekcją historii dla przybyłej do bełżeckiego GOK-u młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bełżcu.  Młodzież mogła się dowiedzieć wielu ciekawych epizodów z życia walczących o wolność i niepodległość naszego kraju.

WYGRAJ APARAT CYFROWY W KONKURSIE PLASTYCZNYM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻCU
oraz
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEŁŻCU

OGŁASZAJĄ:

KONKURS PLASTYCZNY
O TEMATYCE
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! W tym nagroda główna – CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Fragment regulaminu:

5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.

6. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, nr telefonu, e-mail) i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w terminie do 31 maja 2013 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Pełna treść regulaminu konkursu: Regulamin Konkursu Plastycznego 2013 r.