GOK Bełżec

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w Bełżcu Nr VI/32/92 z dnia 22.05.1992 roku.

Celem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Bełżec.

Do podstawowych zadań GOK należy:

  1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  2. Prowadzenie wielokierunkowej działalności na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
  3. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
  4. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych.
  5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć GOK poprzez prezentację i popularyzację twórców ludowych i zespołów amatorskich ruchu artystycznego.
  6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
8.00-16.00

CZWARTEK-PIĄTEK
9.00-17.00

SOBOTA
9.00-13.00

Kontakt
ul. Lwowska 5
22 – 670 Bełżec
tel. (84) 66 52 120,
mail: gok.belzec@gmail.com