Debata o bezpieczeństwie

We wtorek 28 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu miała miejsce debata społeczna z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej. Dotyczyła ona poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Bełżec.

Debata jest częścią rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, mającego na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.
Gospodarzem debaty był kierownik Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej starszy aspirant Tadeusz Bielecki. W spotkaniu wzięli udział między innymi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim inspektor Paweł Solarski, Naczelnik Ruchu Drogowego podkomisarz Bogumił Kulas, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Radni Rady Gminy Bełżec, dyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum w Bełżcu, GOK-u i Biblioteki Gminnej.
Na debacie została przedstawiona prezentacja dotycząca stanu bezpieczeństwa w powiecie i omówiona charakterystyka terenu gminy Bełżec. Zaprezentowano film profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w intrenecie. Następnie uczestnicy przeszli do dyskusji, na której poruszany był przede wszystkim problem związany z zagrożeniami w ruchu drogowym a także spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Uczestnicy debaty zgłaszali problemy, z jakimi spotyka się społeczeństwo, wspólnie omawiano propozycje i plany poprawy przepływu informacji oraz współpracy policji z instytucjami i samorządami na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Na zakończenie uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec naszej służby.

KONKURS STOP UZALEŻNIENIOM

stop
Regulamin Konkursu Plastycznego
Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków

1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu; ul. Lwowska 36 c; 22-670 Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
b) Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2015 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia 15 maja 2015 roku.
2. Tematyka konkursu
Propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Cele konkursu:
a) propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
d) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Uczestnictwo w Konkursie
a) Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu z ramienia Organizatorów Konkursu ani ich rodziny.
5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
Read more