„Deser na trawie” – fotorelacja

22 września w Brzezinach odbył się Piknik „Deser na Trawie”.. Piknik zorganizowany został w ramach projektu pod tą samą nazwą. Warto dodać, że KGW Brzezinianki z Brzezin dostały grant w kwocie 5.194 zł na realizację tego projektu. Darczyńcą jest Stowarzyszenie Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, która realizuje program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas imprezy wystąpiły dwa zespoły: Kapela Pogranicze z Lubyczy Królewskiej oraz Orkiestra Strażacka również z Lubyczy. Otwarto rónież wystawę starych fotografii, które przedstawiały dawne dzieje oraz mieszkańców Brzezin. Ponadto obył się szereg zabaw i konkursów. Jednak najważniejszą częścią imprezy był tort, który podzielony został pośród zebranych.

Zapytanie ofertowe na organizację Jarmarku Świętego Wawrzyńca 2014

Zapytanie ofertowe na organizację imprezy plenerowej

w ramach projektu:

„Jarmarku Świętego Wawrzyńca – Jarmarku Kolorów i Smaków”

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 665 21 20

Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega ustawie zgodnie z art. 4. pkt 8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku: wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

9 i 10 sierpnia 2014 r., Stadion Sportowy w Bełżcu, ul. Zamojska 14.

Opis przedmiotu zamówienia

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania imprezy zgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy. Szczególnym zakresem organizacji imprezy jest w szczególności:

− wydruk plakatów 300 sztuk w pełnym kolorze w formacie A2,
− wydruk zaproszeń 100 sztuk w pełnym kolorze formatu A6,
− montaż sceny zadaszonej o wymiarach 10×10 z obsługą i transportem na dwa dni imprezy,
− nagłośnienie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− oświetlenie imprezy według wymagań występujących zespołów,
− wieczorna zabawa z zespołami przez dwa dni imprezy w godz. 20.00 – 2.00
− występ kapeli ludowej z Ukrainy
− występ zespołu muzycznego
− występ zespołu rozrywkowego
− występ gwiazdy wieczoru, zespołu prezentującego muzykę disco – dance (godzinny koncert + bisy) wraz z opłatą ZAiKS
− pokaz profesjonalnej grupy tanecznej
− blok dla dzieci
− zapewnienie przynajmniej czterech pokazów ginących zawodów – wikliniarstwo, wycinanka ludowa, garncarstwo:
− przygotowanie stoisk z wyrobami rękodzielniczymi i innymi pokazami twórczości ludowej
− przygotowanie stoisk z tradycyjnymi potrawami regionalnymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie LSR
− występy zespołów śpiewaczych z tradycyjnymi ludowymi przyśpiewkami podczas dwóch dni imprezy
− przygotowanie stoiska promującego i ukazującego lokalne walory turystyczne obszaru LSR
− przygotowanie stoisk i zabezpieczenie nagród podczas konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Roztocze Tomaszowskie na potrawy z ziemniaka.
− zabezpieczenie jarmarku przez profesjonalna firmę ochroniarską – ochrona przez grupę 15 ochroniarzy w godz. 20.00 – 2.00. przez oba dni imprezy oraz ochronę imprezy przez 3 ochroniarzy w sobotę 9 sierpnia 2014 od godz. 17.00 do godz. 20.00 i w niedzielę 10.08.2014 od godz. 14.00 do godz. 19.00.
− zabezpieczenie medyczne imprezy
– zabezpieczenie sanitarne imprezy

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Wojciech Stepaniuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, tel 84 6652120, 790546138, gok.belzec@gmail.com

Sposób przygotowania oferty

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta może zostać złożona w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, faks 84 6652337.
Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2013 roku o godz. 15:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

Tryb i termin wyboru oferty:

Wyboru oferty dokona powołana Komisja w terminie do 30 września 2013 roku. Wyniki wyboru oferenta zostaną podane na stronie internetowej www.gok.belzec.pl