Szkolenie

W dniu 18 lipca 2019 roku w Karczmie Rybnej „Karpiówka” przy ul. Zamojskiej 5 w Bełżcu, odbyło się trzecie szkolenie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu w ramach projektu pt. „Odkrywanie „rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec” w ramach  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” o tematyce „Rozwój sektora rybackiego i dobrostanu ryb oraz metody jego określania”. Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Anna Kuceł-Kuśmierczak – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku ichtiologia i akwakultura, właścicielka Karczmy rybnej „Karpiówka” oraz od 1997 roku współwłaścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”.

W szkoleniu udział wzięło 30 osób mieszkańcy, przedstawiciele lokalnej społeczności, rolnicy oraz liderki społeczne działające w Kole Gospodyń Wiejskich, osoby z grup defaworyzowanych. Podczas szkolenia przybliżone zostały etapy rozwoju sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze” oraz dobrostanu ryb w poszczególnych gospodarstwach. Szczegółowo omówiono zagadnienia związane z dobrostanem ryb na przykładzie Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”. Przedstawiono metody określania dobrostanu oraz scharakteryzowano objawy obniżenia dobrostanu ryb. Podkreślono wpływ jakości wody na dobrostan ryb.

Podsumowaniem szkolenia była czynna dyskusja dotycząca rozwoju sektora rybackiego, jego potencjału jak i wpływu na wzmocnienie atrakcyjności terenów RLGD „Roztocze”. Ponadto uczestnicy zadawali pytania, rozdano ulotki informacyjne o RLGD „Roztocze”.