KONKURS STOP UZALEŻNIENIOM

stop
Regulamin Konkursu Plastycznego
Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków

1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu; ul. Lwowska 36 c; 22-670 Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
b) Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2015 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia 15 maja 2015 roku.
2. Tematyka konkursu
Propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Cele konkursu:
a) propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
d) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Uczestnictwo w Konkursie
a) Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu z ramienia Organizatorów Konkursu ani ich rodziny.
5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
6. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, nr telefonu,
e-mail) i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w terminie do 15 maja 2015 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
7. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 29 maja 2015 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W Konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej czteroosobowe Jury Konkursu, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 22 maja 2015 roku. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatorów, w różnych  materiałach Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej http://gok.belzec.pl