KONKURS STOP UZALEŻNIENIOM

stop
Regulamin Konkursu Plastycznego
Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków

1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu; ul. Lwowska 36 c; 22-670 Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
b) Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2015 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia 15 maja 2015 roku.
2. Tematyka konkursu
Propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Cele konkursu:
a) propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
d) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Uczestnictwo w Konkursie
a) Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu z ramienia Organizatorów Konkursu ani ich rodziny.
5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.
Read more