WYGRAJ APARAT CYFROWY W KONKURSIE PLASTYCZNYM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻCU
oraz
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEŁŻCU

OGŁASZAJĄ:

KONKURS PLASTYCZNY
O TEMATYCE
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! W tym nagroda główna – CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Fragment regulaminu:

5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice plastycznej.

6. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, nr telefonu, e-mail) i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w terminie do 31 maja 2013 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Pełna treść regulaminu konkursu: Regulamin Konkursu Plastycznego 2013 r.