Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bełżec

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej sposobu ustalenia opłaty za      gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

POBIERZ ANKIETĘ TUTAJ

Ankieta jest związana ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Nowa regulacja prawna, wprowadzając zupełnie nowatorskie rozwiązania, całkowicie zmieniła obowiązujący dotychczas porządek.

Obecnie również w naszej gminie prowadzone są prace nad projektem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013 r. Będzie on polegał na tym, że gmina stanie się odpowiedzialna za odbieranie i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości. Wykonawca zostanie wyłoniony przez gminę w drodze przetargu.

Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady z jego nieruchomości (jak to miało miejsce dotychczas). Obowiązek ten spocznie na gminie, która będzie również pobierała od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina musi dokładnie oszacować koszty funkcjonowania systemu. Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Wysokość stawki oraz sposób jej obliczania zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy. Spośród wskazanych poniżej metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być wybrana tylko jedna. Jej wybór stanowi istotny element wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, ma również pomóc sprawiedliwie naliczać opłaty.  Każda         z określonych  metod ma swoje wady i zalety.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa cztery metody ustalania tej opłaty. I tak opłata ta może być naliczana od :
–  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
–  ilości zużytej wody na danej nieruchomości,
–  powierzchni lokalu mieszkalnego,
–  może również zostać określona jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego.

Wykonując obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami doskonale zdaję sobie sprawę, że jego skutki dotyczyć  będą nas wszystkich. Bardzo ważne zatem znaczenie, będzie miała dla nas, opinia Państwa w tej sprawie, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze jednej z w/m metod, pragnę stworzyć możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie wszystkim mieszkańcom naszej gminy. W tym celu przygotowana została ANKIETA dostępna: na stronie  www.belzec.pl  w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5 pokój nr 15

Poprzez wypełnienie ANKIETY będziecie Państwo mogli wskazać w niej sposób proponowanego naliczania przyszłych opłat, który według Was będzie najlepszy i najsprawiedliwszy. Chciałbym, abyście mieli Państwo istotny wpływ na proponowane rozwiązania. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w sondażu.

Wypełnioną ANKIETĘ  proszę zwrócić w terminie do 30 listopada 2012 r. do:
Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pokój nr 15
przesłać na adres e-mail: gmina@belzec.pl
lub adres pocztowy  Urzędu Gminy, ul.Lwoska 5, 22-670 Bełżec

                                                                                                                  Z  podziękowaniem:

Andrzej Adamek
Wójt Gminy