Ogłoszenie na kompleksową obsługę gastronomiczną Jarmarku Św. Wawrzyńca

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu jako organizator „Jarmarku Świętego Wawrzyńca” ogłasza otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz z alkoholem.

I. Przedmiot konkursu:
Obsługa kompleksowa zaplecza gastronomicznego wraz z alkoholem.

II. Zakres rzeczowy konkursu:
1. Odnośnie zaplecza gastronomicznego wraz ze sprzedażą alkoholu:
a) cel: kompleksowa, profesjonalna obsługa imprezy plenerowej,
b) termin realizacji zadania: 4 i 5 sierpnia 2012 r. w godzinach 12.00 – 2.00.
c) miejsce realizacji zadania: Stadion Sportowy w Bełżcu I, ul. Zamojska 14.
d) osoba do kontaktu: Agnieszka Kozyra tel. 661450898

III. Warunki konkursu.
1. Wymagania ze strony organizatora:
a) Doświadczenie w zabezpieczaniu zaplecza gastronomicznego z alkoholem.
b) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w ławostoły wraz z parasolami na nie mniej, niż 600 osób (60 kompletów + 30 parasoli).
c) Wykonanie zadaszenia przynajmniej części ogródków.
d) Współfinansowanie imprezy.
e) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w:
• Potrawy z grilla
• Potrawy Fast food
• Napoje gazowane i niegazowane
• Małą gastronomię
f) Wyposażenie ogródków gastronomicznych w nalewaki roll – bar

2. Oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym (Załącznik nr 1);
b) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia)
c) oświadczenie oferenta potwierdzające dobry stan techniczny urządzeń oraz aktualne decyzje dopuszczające urządzenia do eksploatacji (Załącznik nr 2).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Oferenta oraz podpis Oferenta.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści formularza oferty (Załącznik nr 3).
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę oraz dodatkowo opatrzone datami ich dokonania.
5. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta – Jarmark Świętego Wawrzyńca”.
6. Wszelkie elementy oferty nie opakowane mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i oceny ofert.
7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób trwały.
8. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do 20 marca 2012 r. (liczy się data wpływu) na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec. Oferty otrzymane po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone.

2. Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, ul. Lwowska 5,

VI. Wybór oferty.
1. Wyboru oferty dokona komisja w składzie:
• Agnieszka Kozyra – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu
• Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec
• Pracownik Urzędu Gminy ds. promocji i kultury

2. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wówczas Oferenci, którzy złożyli oferty zawierające taką samą propozycję zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 2 dni roboczych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, wyłoniona przez komisję.

VII. Formalności przedumowne.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym Oferentów, którzy złożyli oferty oraz udostępni tę informację na stronie internetowej www.gok.belzec.pl.
2. Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Załączniki potrzebne do oferty (wystarczy kliknąć w napis):

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3